การประเมินความเสี่ยง
การทุจริตประจำปี

ปีงบประมาณ 2566

แบบ ปค 5.pdf
O34 คุ่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566.pdf
o34 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ.pdf

ปีงบประมาณ 2565

ปค1.pdf
แบบติดตาม.pdf

ปีงบประมาณ 2564

ปค1.pdf

ปีงบประมาณ 2563

ปค1.pdf
O36แบบ ปค.1.pdf