การดำเนินการเพื่อจัดการ
ความเสี่ยงทุจริต

ปีงบประมาณ 2566

แบบ ปค 5.pdf

ปีงบประมาณ 2565

ปค.5.pdf
แบบ ปค 5.pdf

ปีงบประมาณ 2564

ปค.5.pdf

ปีงบประมาณ 2563

O37ติดตาม ปค.5.pdf