รายงานผลการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

ปีงบประมาณ 2566

O26ทะเบียนการอบรม ครูนพรัตน์ ปีงบ2566.pdf
O26 ทะเบียนการอบรม ครูจันทร์เพ็ญ ปีงบ2566.pdf
O26 ทะเบียนการอบรม ครูรวีวรรณ ปีงบ2566.pdf
O26ทะเบียนการอบรม ครูสมฤทัย ปีงบ2566.pdf
O26ทะเบียนการอบรม ครูโศภิดา ปีงบ2566.pdf

ปีงบประมาณ 2565

O28-1 ทะเบียนการอบรม ครูนพรัตน์.pdf
O28-2 ทะเบียนการอบรม ครูจันทร์เพ็ญ.pdf
O28-3 ทะเบียนการอบรม ครูรวีวรรณ.pdf
O28-4 ทะเบียนการอบรม ครูสมฤทัย.pdf
O28-5 ทะเบียนการอบรม ครูโศภิดา.pdf

ปีงบประมาณ 2564

ทะเบียนอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน.pdf
O28 ทะเบียนการอบรม สัมมนา ปีงบ2564 - ครูรวีวรรณ.pdf
O28 ทะเบียนการอบรม 2564- ครูโศภิดา.pdf

ปีงบประมาณ 2562-2563

O28 ทะเบียนการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน - ครูนพรัตน์.pdf
O28 ทะเบียนการอบรม สัมมนา - ครูรวีวรรณ.pdf
O28 ทะเบียนการอบรม 2562-2563 - ครูจันทร์เพ็ญ.pdf
O28 ทะเบียนการอบรม - ครูโศภิดา.pdf