รายงานผล
การจัดซื้อจัดจ้าง

ปีงบประมาณ 2565

รายงานการจัดซื้อ.pdf

ปีงบประมาณ 2564

O24รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564.pdf

ปีงบประมาณ 2563

64.pdf

ปีงบประมาณ 2562

O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf