กฎหมายอื่น ๆ

8-คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล.PDF
1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560.PDF
6 พรบ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546.pdf
8 พรบ ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉ3) พ.ศ.2553.pdf
7 พรบ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉ 2) พ.ศ.2553.pdf
9 พรบ สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546.pdf
5 พรบ คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546.pdf
12 คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19 2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคขอ.PDF
17 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ษศ.2560.PDF
18 คำสั่ง สพฐ ที่1499 2555 เรื่องมอบอำนาจการเปลี่ยนแปลงงบประมาณ สั่ง ณ วันที่ 5 กันยายน พ.ศ.2555.pdf
16 ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายสำหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ. 2559.pdf
15 ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2551-2557.PDF
7-พรบ.ข่าวสาร.pdf