พรบ.การศึกษา

สำเนาของ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ-พ.ศ.2562.pdf
1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560.PDF
สำเนาของ พ.ร.บ.การศึกษาฉบับที่ 3 พ.ศ.2553.pdf
2 พรบ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542.pdf
3 พรบ การศึกษาแห่งชาติ (ฉ.2) พ.ศ.2545.pdf
4 พรบ การศึกษภาคบังคับ พ.ศ.2545.pdf
O6 พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2542 แก้ไข.pdf
O6 พรบ.การศึกษาภาคบังคับ.pdf
10.1 พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ.pdf